ISO45001 ve Kontroller Hiyerarşisi

ISO45001 İSG Yönetim  Sistemi  standardı  kontroller hiyerarşisinin kullanımını standardın değişik maddelerinde  bahsederek kullanımını şart koşar ;

6.1.4 Planlama faaliyeti

Kuruluş, faaliyet gerçekleştirmeyi planlarken kontrol hiyerarşisi (bk. 8.1.2) ve İSG yönetim sisteminin çıktılarını dikkate almalıdır.

8.1.2 Tehlikeleri ortadan kaldırma ve İSG risklerini azaltma;

 Kuruluş, aşağıdaki kontrol hiyerarşisini kullanarak tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için proses/prosesler oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır.

10.2 Olay, uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

Kontrol hiyerarşisi (bk.8.1.2) ve değişim yönetimine (bk.8.1.3) uygun olarak, düzeltici faaliyet de dahil olmak üzere, ihtiyaç duyulan her türlü faaliyeti belirlemeli ve uygulamalı,

Kontroller hiyerarşisi ile  tehlikelerin  ve risklerin  etkili bir şekilde yönetilmesi ve  İSG yönetim  sisteminin hedeflerine ulaşılması  planlanır. Bu anlamda  en önemli hedeflere ulaşmada en etkili faktör  tehlikelerin ortadan kaldırılmasıdır ;

a)Tehlikeleri ortadan kaldırma ve İSG risklerini azaltma;

 Kontrollerin hiyerarşisi, iş sağlığı ve güvenliğini iyileştirme, tehlikeleri ortadan kaldırma ve İSG risklerini azaltma veya kontrol etme amaçlıdır. Her bir kontrolün, kendisinden öncekinden daha az etkili olduğu kabul edilir. İSG risklerini makul bir şekilde mümkün olduğunca düşük bir düzeye çekmede başarılı olmak amacıyla, genellikle birden fazla kontrol bir arada uygulanır.

Aşağıdaki örnekler, her bir düzeyde uygulanabilen tedbirleri göstermek amacıyla verilmiştir. a) Ortadan kaldırma: tehlikenin uzaklaştırılması; tehlikeli kimyasalların kullanımının durdurulması; yeni iş yerleri tasarlarken ergonomik yaklaşımların kullanılması; monoton iş veya negatif strese neden olan işin ortadan kaldırılması; bir alandan forklift araçlarının uzaklaştırılması.

b) İkame : tehlikeli unsurların daha az tehlikeli olanlarla değiştirilmesi; müşteri şikâyetlerine çevrim içi rehberlik ile yanıt verme yöntemine geçiş; İSG riskleri ile kaynağında mücadele; teknik ilerlemelere uyum sağlama (örneğin solvent bazlı boyaların su bazlı boyalarla değiştirilmesi; kaygan zemin malzemesine geçiş; ekipman için gerilim şartlarının düşürülmesi).

c) Mühendislik kontrolleri, işin yeniden düzenlenmesi veya her ikisi: insanların tehlikeden uzaklaştırılması; toplu koruyucu tedbirlerin uygulanması (örneğin izolasyon, makine muhafaza, havalandırma sistemleri); mekanik elleçleme alanlarına yönelik çözümler; gürültünün azaltılması; yüksekten düşmelerin önlenmesi için korkulukların kullanılması; yalnız çalışma, sağlıksız iş saatleri ve iş yükünden kaçınmak veya mağduriyeti önlemek için işin yeniden düzenlenmesi.

d) Eğitim dâhil idari kontroller: Güvenlik ekipmanının periyodik olarak muayene edilmesi; taciz ve zorbalığın önlenmesine yönelik eğitim sağlanması; sağlık ve güvenlik koordinasyonunun alt yüklenicilerin faaliyetleri ile eşgüdümü; göreve başlama eğitiminin düzenlenmesi; forklift kullanma lisanslarının yönetilmesi; olayların, uygunsuzlukların ve mağduriyetin, cezalandırma korkusu olmadan nasıl bildirileceğine dair talimatların verilmesi; çalışanların çalışma şekillerinin (örneğin vardiyaların) değiştirilmesi; risk grubunda olarak tanımlanan çalışanlar (örneğin, işitme, el-kol titreşimi, solunum bozuklukları, cilt hastalıkları veya maruziyet) için bir sağlık veya tıbbi gözlem programının yönetilmesi; çalışanlara uygun talimatların verilmesi (örneğin giriş kontrolü prosesleri).

e) Kişisel koruyucu donanım (KKD): Kıyafet dâhil yeterli KKD’nin ve KKD kullanımı ve bakımına ilişkin talimatların verilmesi (örneğin güvenlik ayakkabıları, güvenlik gözlükleri, kulak koruması, eldiven).

Leave a Comment